5 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 12 Σεπτεμβρίου…

Καλεντάρι της 12ης Σεπτεμβρίου του:

1944: Επίθεση τμήματος του ΕΛΑΣ στο Δοκίμι
1975: «Η Ν.Ε. του ΚΚΕ και το Ν.Σ. της ΚΝΕ Αιτωλ/νίας
αξιώνουν την άμεση και ουσιαστική αποχώρηση από το ΝΑΤΟ

12 Σεπτεμβρίου 1944

«Τα εντεταγμένα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ.», αναφέρει ο τολιόπουλος στην αναφορά του κάτω  από τον τίτλο Τακτική Κατάστασις του Τάγματος της 12ης Σεπτεμβρίου 1944, ενώνονται ολοέν αποκόπτοντα τας διαβάσεις εντός του Αγρινίου εις μακράν ακτίνα.

Την 3ην πρωινήν ώραν ο εχθρός επετέθη μετά σοβαρών δυνάμεων εναντίον της πρωτοφυλακής του λόχου Δοκιμίου εξ όλων των σημείων της παρατάξεώς του μετά πολυβόλων και αυτομάτων όπλων. Σκοπός της επιθέσεως ταύτης ήτο η κατάληψις του χωρίου Δοκίμι, η καταστροφή τούτου και η αποκοπή ή σύλληψις των δυνάμεων του Λόχου.

Κατ’ αναφοράν του Δ/τού του λόχου τούτου Εφ. Ανθ/γού Παπούτση Γρηγ. ο επιτεθείς εχθρός ανήρχετο εις 300, επιτεθείς εκ τριών σημείων. Η εξ 64 ανδρών δύναμις του λόχου ημύνθη ερωμένως εφ’ όλης της διατάξεώς του. Είχε διαιρεθή εις δύο τμήματα συμφώνως με το ενυπάρχον σχέδιον αμύνης, εν εκ των οποίων διοικούσε προσωπικώς ο ανωτέρω Ανθ/γός το δε έτερον ο ιερεύς του χωρίου Αιδεσιμώτατος Καραβίας Σπυρίδων.

Περί την 5ην πρωινήν ώραν ο εχθρός αποκρουσθείς παρέμεινεν εις τας θέσεις του προτιθέμενος να ενεργήση ετέραν επίθεσιν. Ότε ο λόχος υπό τας δ/γάς των δύο ανωτέρω ηγητόρων ενήργησε αντεπίθεσιν εκ δύο σημείων, είχεν ως αποτέλεσμα την συντριβήν της εχθρικής αντιστάσεως και την τροπήν του εχθρού εις άτακτον φυγήν. Κατά την επίθεσιν ταύτην παρουσιάσθησαν δείγματα αφθάστου ηρωισμού και αυτοθυσίας, αφαντάστου αξίας.

Ο Αιδεσιμώτατος Καραβίας Σπ. μετά του αποσπάσματός του, εμπλέκεται εις χείρας μετά του εχθρού και τραυματίζεται θανασίμως, ότε μεταφερόμενος εις Αγρίνιον υπέκυψε εις τα τραύματά του. Ο εχθρός ηναγκάσθη να υποχωρήση ατάκτως, εγκαταλείψας επί του πεδίου της μάχης τους τραυματίας του, οίτινες περισυλλεγέντες  έτυχον της δεούσης περιθάλψεως υπό των ημετέρων.

Ταύτοχρόνως  η εφεδρική δύναμις του Τάγματος, συνοδεία ενός τεθωρακισμένου αυτ/νήτου υπό τας δ/γάς του Ανθ/γού Κοτρίκλα Αθαν. έβαινεν ίνα προσβάλη το δεξιόν της εχθρικής παρατάξεως και ενισχύση την αντεπίθεσιν του Λόχου Δοκιμίου, μή προλαβών  εις τούτο.

Καθ’ άπασαν την υπόλοιπον ημέραν, εσημειώθησαν μικροδιεισδύσεις εχθρικών τμημάτων αίτινες απεκρούσθησαν εις όλους σχεδόν τους τομείς, επί πλέον δε διετηρήθη εκατέρωθεν βολή παρενοχλήσεως δι’ όλμων.»

 

12 Σεπτεμβρίου 1975

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΕ και το Νομαρχιακό Συμβούλιο της ΚΝΕ, του νομού εξέδωσαν διαμαρτυρία με την οποία καταγγέλλουν μεταξύ άλλων τα κάτωθι: «Η Ν.Ε. του ΚΚΕ και το Ν.Σ. της ΚΝΕ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζοντας τα αισθήματα του λαού της Αιτωλοακαρνανίας αξιώνει την άμεση και ουσιαστική αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, τη διάλυση των αμερικανονατοϊκών βάσεων, την ακύρωση των υποδουλωτικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, τη χάραξη ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής».  (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 13.9.1975 σελ. 7)

(Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα στις 13.9.1975 δεν ήταν τυπικά μέλος της Βορειοατλαντικής συμμαχίας αφού ήδη είχε αποσυρθεί από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας στις 14 Αυγούστου του 1974, με απόφαση της οικουμενικής κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, σημαντική αντίδραση της ελληνικής πλευράς στην τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό η ανακοίνωση κάνει λόγο για «ουσιαστική αποχώρηση». Να σημειώσουμε επίσης ότι, παρά το σύνθημα εκείνων των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, του συνόλου των κεντροαριστερών και αριστερών, κοινοβουλευτικών (και του ΠΑΣΟΚ) και εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων της χώρας, «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», η Ελλάδα ξαναμπήκε στο ΝΑΤΟ. Η επανένταξή της πραγματοποιήθηκε, στις 19 Οκτωβρίου του 1980,  από την κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη).

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Ταγματασφαλίτες σε ενέδρα

AgrinioStories | Πηγή: Αρχείον Αγρινίου