24 Μαρτίου 2023

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 10 Μαρτίου

Καλεντάρι της 10ης Μαρτίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1948: Μία ομάδα του ΔΣΕ
επιτίθεται σε ΜΑΥδες στην Αγία Παρασκευή
1952: Απαγόρευση περιφοράς επιταφίων

10 Μαρτίου 1948

Στις 8:00 το βράδυ της 10ης Μαρτίου του 1948 μία ομάδα του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας) «ορμώμενη εκ του Παναιτωλικού επετέθη εναντίον του εθελοντικού σώματος Αιτωλοακαρνάνων του ταγματάρχου Ιωάννου Παπαγεωργίου ή Γανωμένου το οποίον υπεράσπιζον το χωρίον Αγία Παρασκευή της ορεινής Τριχωνίδος. Επηκολούθησε σκληρά μάχη, διαρκέσασα επί 5ωρον». Οι άντρες του Γανωμένου κατάφεραν να αποκρούσουν την επίθεση, οι οποίοι τελικά υποχώρησαν χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι τυχόν απώλειες. (Εμπρός, φύλλο της 11/3/1948)

10 Μαρτίου 1952

Στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ της 11/3/1952[1] υπάρχει μια ανταπόκριση από την Πάτρα με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1952, η οποία, μας πληροφορεί για μια παράξενη απαγόρευση του Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανίας Ιερόθεου που αφορούσε… στην περιφορά του επιταφίου.

«Πληροφορίαι εκ Μεσολογγίου μεταδίδουν», αναφέρει το ρεπορτάζ, «ότι τόσον εκεί όσον και εις Αγρίνιον, τας τελευταίας ημέρας, τείνει να δημιουργηθή μία κατάστασις ανώμαλος εξ αφορμής ενεργειών του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερόθεου. Κατά τας εν λόγω πληροφορίας κατόπιν αποφάσεως των δημοτικών συμβουλίων των δύο πόλεων, οι Δήμαρχοι τούτων, επί κεφαλής επιτροπών, επεσκέφθησαν τον σεβασμιότατον μητροπολίτην και παρεκάλεσαν αυτόν όπως μη επιμείνη εις την εκδοθείσαν διαταγήν, την απαγορεύουσαν την περιφοράν του επιταφίου καθ’ όσον πρόκειται περί πατροπαράδοτου θρησκευτικού εθίμου, τηρουμένου εις ολόκληρον την Ελλάδα και η κατάργησις του οποίου θα δημιουργήση αντίθεσιν μεταξύ της κοινής γνώμης και της εκκλησίας. Παρά ταύτα, ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης επέμεινεν ανενεδότως εις τας απόψεις του. Ευθύς μετά τα ανωτέρω διαβήματα και εις απάντησιν τούτων, διά της υπ. αριθ. 336 εγκυκλίου του προς τους εφημερίους της περιφερείας της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας ενετάλη, όπως η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής αρχίση την 6:45 η δε περιφορά των επιταφίων γίνη πέριξ των προαυλίων των Ναών, διαρκέση δε κατ’ ανώτατον όριον 30 λεπτά. Ο Μητροπολίτης εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχήν των εφημερίων επί της απαγορεύσεως της νυκτερινής περιφοράς των επιταφίων. Το γεγονός τούτο γνωσθέν προκάλεσεν αλγεινήν εντύπωσιν. Λέγεται ότι επικρατεί σκέψις περί συγκροτήσεως συλλαλητηρίων. Προ της ανωτέρω καταστάσεως και των εξ’ αυτής δημιουργημένων συνεπειών, κατά τας αυτάς πάντοτε πληροφορίας μας οι κ.κ. βουλευταί της περιφέρειας, απεφάσισαν να προβούν εις έντονα διαβήματα προς την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και την Κυβέρνησιν προς πρόληψιν θλιβερών ενδεχομένων,  συνεπεία του «ακάμπτου πείσματος» του ιεράρχου Αιτωλοακαρνανίας».

Ήταν από τα απίστευτα κι όμως αληθινά. Και εκείνη τη χρονιά (1952) και την επόμενη (1953) ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στους πιστούς του νομού με την απαγόρευση της περιφοράς του επιταφίου.

Στη συνέχεια του ημερολογίου θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα πάνω σ΄αυτό, αλλά να αναφερθούμε και εκτενέστερα στο βίο και την πολιτεία ενός δεσπότη που στην εποχή του κατηγορήθηκε για πολλά.

 

 

1. ΕΜΠΡΟΣ 11/3/1952, Περίοδος Β΄, Αρ. Φυλ. 2151, Σελίδα 4
Φωτογραφία ανάρτησης: Ο Ιερόθεος μεταξύ κληρικών και λαϊκών

AgrinioStories