29 Ιανουαρίου 2023

Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 1 Ιανουρίου

Καλεντάρι της 1ης Ιανουαρίου:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1927: «Η πόλη μας ηλεκτροφωτίζεται προσεχώς»

1 Ιανουαρίου 1927

Η εβδομαδιαία ανεξάρτητη εφημερίδα το «Θάρρος», που άρχισε να εκδίδεται στο Αγρίνιο από το 1926 από το Μιλτιάδη Τζάνη, κατά το δεύτερο χρόνο της έκδοσής της και στο τεσσαρακοστό τέταρτο (44ο) φύλλο της, με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1927 φιλοξενεί, στη 12 σελίδα, το δικό της «Καζαμία» με τίτλο: «Ο Καζαμίας του Θάρρους διά το 1927».

«Έκαστον έτος (έχει) 12 μήνας», γράφει ο συντάκτης του συγκεκριμένου καζαμία με το ψευδώνυμο «Αδιάκριτος». Και συνεχίζει: «Έκαστος μην έχει 4 εβδομάδας· μόνον ο μην του μέλιτος είναι απεριορίστου διαρκείας. Εκάστη εβδομάς έχει επτά ημέρας πλην της εβδομάδος των παθών η οποία έχει 365 ημέρας.[…]

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. «Ο μην ούτος έχει ημέρας 30 (sic), νύκτας 30, ημερονύκτια 60, εορτάς κατά τους παλαιορθοδόξους 120 και κατά τους νεορθοδόξους ουδεμίαν. Όσοι εγεννήθησαν τον Ιανουάριον είνε ευαίσθητοι αλλά αρκετά σκληροί, καλοί φίλοι αλλ’ επίφοβοι ως τοιούτοι. Ο Άγιος Βασίλειος εκδιωχθείς εκ Καισαρείας αφικνείται ως πρόσφυξ εις Αθήνας· μεταβάς εις την Εθνικήν Τράπεζαν όπως λάβη την ανάλογην αποζημίωσιν εκδιώκεται· διότι δεν είχε τα χαρτιά του εν τάξει και διότι δεν εδήλωσε φιλίαν εις το Βενιζελικόν κόμμα· κατόπιν τούτο αναχωρεί οίκαδε. Ο ήλιος ευρίσκεται εις τον υδροχόον και ο υδροχόος εις τον ήλιον εφ’ όσον προστατεύεται υπό του ενοικιοστασίου. Κατά τον μήνα τούτον γίνονται πέντε στρατιωτικά κινήματα εναντίον του… δημοσίου ταμείου. Το ενοικιοστάσιον αίρεται. Η πόλη μας ηλεκτροφωτίζεται προσεχώς».

Φωτογραφία ανάρτησης:


AgrinioStories