10 Ιουνίου 2023

Επιμελητήριο: Εγγραφή επιχειρήσεων σε ΣΣΕΔ

Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων
σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)
κατ’ εφαρμογή του Ν. 4819/123/Α/2021 (ΦΕΚ 123/Α/2021)

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 123/Α/2021) η συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ:

  • α) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ,
  • β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.

Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται οι υπόχρεοι της παρ. 1 (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4819/2011). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους παραγωγούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. https://www.eoan.gr/εμπα/ποιούς-αφορά/ και https://www.eoan.gr/εμπα/ενημερωτικό-για-επιχειρήσεις/.

Με το παρόν Δελτίο τύπου ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις – υπόχρεους παραγωγούς (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) και τους καθιστούμε γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού του ρόλου ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους….» στους υποχρέους που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.

Συστήνουμε να ενημερωθείτε πληρέστερα από τους δημοσιευμένους νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, που αφορούν την επιχείρησή σας στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ https://www.eoan.gr/el/content/30/nomothesia%5d, στο τηλέφωνο: 2108647420, και στο Email: info@eoan.gr