6 Φεβρουαρίου 2023

«Έκθεση δράσης EOEA Βάλτου» (2) – Συγκρότηση

Εθνικαί Αντάρτικαι Ομάδες Βάλτου
«Βαθμός Εκπαιδεύσεως:
Λόγω των κρατουσών συνθηκών ελλιπής.»

 • του Στυλιανού Χούτα

Μέχρι της ανοίξεως του 1943 η δύναμις των υπ’ εμέ Εθνικών ανταρτικών ομάδων ανήλθε εις 400 περίπου Αξκούς και άνδρας. Ο οπλισμός των ομάδων αυτών μέχρι τότε απετελείτο από ατομικά όπλα και δύο οπλοπολυβόλα. Διοικούντο αύται υπό των προαναφερθέντων Αξκών και των οπλαρχηγών Ευστ. Ρήγανη, Αθ. Μπρέσιακα, Π.Σκυλοδήμου, Σερ.Κουτσογιάννου, Γρηγ.Μπρέσιακα, Γεωρ.Τολιά και Ιω.Νιάφα, Δ.Σταμούλη.

Από της 13ης Απριλίου 1943 με την εγκατάστασιν παρ’ εμοί Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής ήρχισε και ο εφοδιασμός των ομάδων διά συμμαχικού πολεμικού υλικού και ταχεία ανάπτυξίς των εις κανονικούς λόχους, τάγματα και τέλος εις δύο συντάγματα, τα οποία απετέλεσαν εν συνεχεία την υπ’ εμέ Ταξιαρχίαν Βάλτου.

Διοικητής του 1ου Συντάγματος διετέλεσε από του Απριλίου 1943 μέχρι 16 Οκτωβρίου 1943 ο τότε Σχης Μενέλαος Παντελίδης, όστις εξετέλεσε εν ταυτώ και καθήκοντα Επιτελάρχου του Αρχηγείου.

 • Διοικητής του 2ου Συντάγματος (ηλαττωμένης συνθέσεως) ο Τχης τότε Κων/νος Πολυζώνης φονευθείς εις μάχην κατά των Γερμανών.

Διοικηταί Ταγμάτων διετέλεσαν κατά περιόδους:

 • α. Λοχαγός Πεζικού Παπαγεωργίου Γεώργιος
 • β. Τχης Πεζικού Μίχος Νικόλαος
 • γ. Επίλαρχος Καραθανάσης Γεώργιος θανών εν υπηρεσία
 • δ. Τχης Πυρ/κού Καραπάνος Αθανάσιος
 • ε. Τχης Πεζικού Λούβρος Θεόδ.
 • στ. Λοχαγός Πεζικού Βασιλάκης Κων/νος φονευθείς εις μάχην κατά του ΕΛΑΣ
 • ζ. Τχης Πεζικού Καρακώστας Κων. λιποτακτήσας βραδύτερον προς τας τάξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Διοικηταί Λόχων διετέλεσαν κατά περιόδους οι κάτωθι:

 • Κωνσταντίνου Κων/νος Υπολ/γός πεζικού φονευθείς εις μάχην κατά Ιταλών
 • Βαλτζής Πέτρος Λγός Μηχανικού
 • Παππάς Τριαντάφυλλος Υπολ/γός πεζικού
 • Λιάσκος Κων/νος Ανθ/γός πεζικού
 • Καραχάλιος Ανδρέας Υπολ/γός πεζικού
 • Βορδώνης Γεώργιος Υπομοίραρχος
 • Γιανουλάκης Χαρ.Ανθ/γός πεζικού
 • Σιούνας Αθαν.Υπολ/γός Ιππικού
 • Δεσύπρης Αθ.Ανθ/γός
 • Χατζάρας Μάρκος έφ.ανθ/γός
 • Κολοκύθας Ανδρέας εφ.λγός πεζικού
 • Σκουτερόπουλος Φίλιππος εφ.ανθλγός πεζικού
 • Καραμανιόλας Δημήτριος Ανθλγός πεζικού
 • Σκούρας Δημήτριος ανθλγός πεζικού
 • Καραχάλιος Αθαν.Υπλγός πεζικού
 • Χρήστου Δημήτριος Λγός πεζικού
 • Εμμανουήλ Γεώργιος Λγός Μηχανικού
 • Βερτέλης Κων/νος Υπίλαρχος
 • Ζωτόπουλος Βασ. Υπλγός πεζικού
 • Φλώρος Απόστολος φονευθείς εις μάχην κατά του ΕΛΑΣ
 • Διοικηταί Διμοιριών διετέλεσαν οι κάτωθι:
 • Κοσσυβάκης Γεώργιος Ενωμ/χης Χωρ/κής
 • Μηλιώνης Μάρκος         “             “
 • Καραγγέλης Κων/νος
 • Παπαϊωάννου Αλέξ.Ανθλγός πεζικού
 • Αρβανίτης Γεώργιος Ανθλγός Σχολής Εφέδρων ΕΟΕΑ
 • Αρβανίτης Κων/νος       “         “             “         “
 • Καρκανιάς Ταξιάρχης Ανθλγός Σχολής Εφέδρων ΕΟΕΑ
 • Λιαπίκος Θεόδωρος           “         “           “         “
 • Ρήγανης Δημήτριος           “         “           “         “
 • Καραπανάκος Γεώργιος     “         “           “         “
 • Μουστακλής Σπυρίδων       “         “            “         “
 • Τσαλάκος Ηλίας Ανθστής πεζικού φονευθείς
 • Φαρμάκης Ιω.Ανθστής Χωρ/κής
 • Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Ανθλγός πεζικού φονευθείς
 • Νικητόπουλος Ευάγ.Υπλγός πυρ/κού
 • Βολωνάκης Ιωάν.Ανθλγός πεζικού
 • Πύρρος Ιωάννης έφ.Ανθλγός
 • Πλουμίδης Π.Ανθστής
 • Λουκάς Πέτρος Ανθλγός
 • Μηλιώνης Γαβριήλ έφ.ανθλγός πεζικού
 • Κίκης Μιχαήλ έφ.ανθλγός φονευθείς εις μάχην κατά του ΕΛΑΣ και άλλοι.

Με την συγκρότησιν, ως ανωτέρω των ανταρτικών ομάδων οι προαναφερθέντες οπλαρχηγοί καθώς και οι βραδύτερον προσελθόντες τοιούτοι Γεώρ. Γώγολος, Νικ. Σμαράϊδος, Βασ. Φωτάκης ανέλαβον διοικήσεις διμοιριών.

Οπλισμός: Ο οπλισμός των τμημάτων ανήλθε διά της εκ μέρους των Συμμάχων χορηγήσεως τοιούτων και διά των κατά τας διαφόρων μάχας λαφύρων μας πλην των ατομικών όπλων, εις τέσσαρα (4) βαρέα πολυβόλα, δέκα έξ οπλοπολυβόλα, δυο (2) βαρείς όλμους και εν (1) πυροβόλον των 7,5 (λάφυρον)

 • Βαθμός Εκπαιδεύσεως: Λόγω των κρατουσών συνθηκών ελλιπής.
 • Ηθικόν: Συνήθως υψηλόν
Πηγή:
Φωτογραφία:

AgrinioStories