6 Φεβρουαρίου 2023

Δημοπρατούνται τα αντιπλημμυρικά του Αλφειού

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο
«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης
αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού»

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μήνες (2 χρόνια). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις Ημερομηνία: 30/12/2022. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05/01/2023. Το έργο έχει προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ (8,68 εκατ. αξία με ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο του έργου, θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφειό Π.Ε. Ηλείας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε συγκεκριμένες θέσεις.
  • Απομάκρυνση– καθαρισμός βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις.
  • Καθαρισμός τεχνικών από βλάστηση, φερτά υλικά και απορρίμματα, όπου υπάρχουν στις ανωτέρω θέσεις.
  • Αποκατάσταση δικτύων αποστράγγισης από σωλήνες διαφόρων διατομών και ειδικότερα στη συμβολή του Σελινούντα με το αποστραγγιστικό δίκτυο.
  •  Τοποθέτηση αντεπίστροφων αντιπλημμυρικών βαλβίδων σε διάφορες θέσεις του δικτύου αποστράγγισης για αποφυγή του φαινομένου αντίστροφης ροής των υδάτων από τον ποταμό προς τα αγροτεμάχια σε συνθήκες πλημμύρας – ανύψωσης της στάθμης του ποταμού.

 


AgrinioStories