2 Ιουλίου 2022

Δ. Ξηρομέρου: «Προμήθεια εργαλείων Σήμανσης»

Πρόσκληση – γνωστοποίηση, για την προμήθεια εργαλείων ασφάλισης – σήμανσης.

Ο ΔήμοςΞηρομέρου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων Ασφάλισης-Σήμανσης», για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου και του Κέντρου Κοινότητας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αριθμό 93/2021 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.999,62 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Η διαδικασία για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 7/12/2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr

Δείτε ΕΔΩ όλα τα έντυπα


AgrinioStories