Δ. Αμφιλοχίας: Απαλλαγή έως και 100% σε τόκους

Απαλλαγή έως και 100% σε τόκους και προσαυξήσεις οφειλών
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω της πανδημίας, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται από σήμερα 15-10-2021 έως τις 29-10-2021 να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης προσκομίζοντας απαραίτητα ένα από τα έγγραφα των όρων υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση του άρθρου 1- ΦΕΚ 961 Β/2021 (αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω). Η αίτηση κατατίθεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου επισυνάπτοντας απαραίτητα και ένα από έγγραφα των όρων υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση του άρθρου 1- ΦΕΚ 961 Β/2021.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προωθεί τη ρύθμιση μέχρι την ενεργοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών της δυνατότητας κατάθεσης αίτησης ρύθμισης οφειλών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ποιοι υπάγονται στην Έκτακτη ρύθμιση του Ν.4764/2020

Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30-06-2021 και οφειλές που κατέστησανληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15.2.2020 έως την 11- 06-2021(Ν.4807/21-ΦΕΚ 96/11-6-2021).

Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α (άρθρο 1 ΦΕΚ961 Β΄/2021)

«Ορίζουμε ως δικαιούχους υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165-172 του ν.4764/2020 ως εξής:

 •  α). Τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα στο ΦΕΚ 961Β/11-03- 2021
 •  β). Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • βα). είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
 • ββ). είναι άνεργοι
 • βγ). ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
 • βδ). είναι ιδιοκτήτες εκµισθούµενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν µε εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της».

Τρόπος καταβολής των δόσεων (άρθρο 167Ν.4764/2020 & άρθρο 110 Ν.4611/2019)

 • Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις(100 το ανώτερο) ως εξής:
  1. 1. Εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής
  2. Με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις ως εξής:
  • 2α) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %, 2β) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 70%, 2γ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 60%, 2δ) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Β. Η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ανδρέας Ρεγκούτας

 


AgrinioStories | Δελτίο Τύπου