1 Απριλίου 2023

Αμφιλοχία 6/2 – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας
τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θαπραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλεί ο πρόεδρος του οργάνου.

 • ΘΕΜΑ 1ο: «Εκμίσθωση δημοτικών Ακινήτων έπειτα από άγονη δημοπρασία σύμφωνα με τηνπαρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 2ο: «Παροχή Συμπληρωματικής γνωμοδότησης για Μεταβολές Σχολικών ΜονάδωνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ. έτους 2023-2024» [Εισηγήτρια : Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )].
 • ΘΕΜΑ 3ο: «Ψήφιση για την Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Δ. Αμφιλοχίας)].
 • ΘΕΜΑ 4ο: «Υποβολή γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί των τιμών ζωνών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών καιΑμφισβητήσεων, για το οικονομικό έτος 2023» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με τηνπαράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 7ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης καιεκποίησης ακινήτων, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 8ο: «Διαγραφή οφειλών τελών και δικαιωμάτων ». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός αριθμού αδειών έγκρισης συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά Δ.ΕΜενιδίου». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – εργασιών γιατο έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/21 και ισχύει». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ». [Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)]. ΘΕΜΑ 12ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου». [Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος)].
 • ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για διόδια». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 14ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικρό δαπάνες». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 15ο: «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12του ν.4071/2012.» [Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].
 • ΘΕΜΑ 16ο: «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2024-2027 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].
 • ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανομή Α ́ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιαςεκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 90.270,00€)». [Εισηγητής: : Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )].
 • ΘΕΜΑ 18ο: «Μίσθωση τριών (3) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 


AgrinioStories