Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 25 Φεβρουαρίου

Καλεντάρι της 25ης Φεβρουαρίου:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1898: Aποφάσεις του εν Αγρινίω Συλλόγου των Κυριών

25 Φεβρουαρίου 1898

Στο φύλλο του «Σκρίπ» της 25.2.1898 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η προκήρυξη της Πανελλήνιας έκθεσης που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 24 Μαΐου του τρέχοντος έτους από τον «εν Αγρινίω Σύλλογο Κυριών». «Το καλόν αυτό σωματείον, το έχον ως αρχήν την προαγωγήν και βελτίωσιν της εν Ελλάδι γυναικείας βιοτεχνίας», αναφέρει η εφημερίδα, «έχει προκηρύξει συμφώνως με το καταστατικόν αυτού διά τον Απρίλιον του παρελθόντος έτους, την έκθεσιν ήτις θέλει λάβη χώραν εφέτος».

«Ως τόπος εκθέσεως ωρίσθη το Αγρίνιον», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα. «Αι κυρίαι των Πατρών εις ας προετάθη να αναλάβουν την εκεί διοργάνωσιν αυτής, εδίστασαν να δεχθούν την ευθύνην συναισθανόμεναι το μέγεθος και την σοβαρότητα του έργου. Εξ άλλου άπαντες οι κάτοικοι του Αγρινίου εδήλωσαν εις την Διοικητικήν Επιτροπήν, ότι είναι πρόθυμοι να υποστούν πάσαν θυσίαν προς όσον οίον τε μεγαλοπρεπεστέραν διεξαγωγήν της εκθέσεως και ανετωτέραν και μάλλον ευχάριστον  διαμονήν των μελλόντων να επισκεφθώσι τον Μάϊον  την πόλιν του Αγρινίου.»

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Η προμετωπίδα του Περιοδικού Εργάνη Αθηνά

AgrinioStories