10 Δεκεμβρίου 2022

Αγρίνιο: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αύριο, 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
συνεδριάζει της Οικονομικής Επιτροπής

Αύριο, 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, η 5η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010

Στη συνεδρίση αυτή θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το B’ εξάμηνο του έτους 2021. (Εισηγητής: Β. Φωτάκης).

2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ή ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2022 , ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (Εισηγήτρια: Β. Φελέκη)

3. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ή ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2022, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. (Εισηγήτρια: Β. Φελέκη)

4. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2023-2026. (Εισηγήτρια: Β. Φελέκη)

5. Έγκριση 3ουΠρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Κατακύρωση αποτελέσματος του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ SUV ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Εισηγήτρια: Β. Σταθοκωστοπούλου)

6. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών, σπόρων, τύρφης κ.λπ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για τα έτη 2021- 2022». (Εισηγήτρια: Λ. Παπασωτήρη)

7. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». (Εισηγήτρια: Λ. Παπασωτήρη)

8. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ( ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ». (Εισηγήτρια: Λ. Παπασωτήρη)

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2022». (Εισηγήτρια: Ε. Τσακανίκα)

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Κατάρτιση και Ψήφιση προϋπολογισμού». (Εισηγήτρια: Ε. Τσακανίκα)

11. Έγκριση της υπ’ αριθμό 8/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2022». Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6218bb305b49dcae4b39eda3 στις 25/02/22 13:20 3 (Εισηγήτρια: Ε. Τσακανίκα)

12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα: «Συνοδευτικός πίνακας της υπ’ αριθμό 7/2022 Απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με κοστολογημένες τις δράσεις». (Εισηγήτρια: Ε. Τσακανίκα)

13. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής – Διάθεση πίστωσης (Εισηγητής: Χ. Κάκκος)

14. Επιστροφή αχρεωστήστως καταβληθεισών αποδοχών (Εισηγήτρια: Κ. Πουλάκη)

15. Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ Δ.Ε ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ » (Εισηγητής: Ι. Ρεντζέπης)

16. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

17. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

18. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

19. Έγκριση της υπ’ αρ. 03/2022 μελέτης, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και ορισμός επιτροπής Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ», (Κ.Α.: 30-7323.054) συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

20. Έγκριση της υπ’ αρ. 04/2022 μελέτης, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και ορισμός επιτροπής Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ», (Κ.Α.: 30-7323.055) συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)
21. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

22. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 466Γ – 469». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

23. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης & 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ». (Εισηγητής: Α. Παπαβασιλείου)

24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.. (Τακτοποητικός) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε. (Εισηγητής: Δ. Αγγελίδης)

25. Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου του Δήμου Αγρινίου εκτός ορίων Νομού Αιτωλ/νίας. (Εισηγητής: Α. Τσιρογιάννης)

26. Αποστολή της υπ’αριθμ. 2/2022 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου: Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6218bb305b49dcae4b39eda3 στις 25/02/22 13:20 4 «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης-Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ. Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περιόδου 2022 καθώς και οισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης». (Εισηγητής: Θ. Λιάλιος)

27. Αποστολή της υπ’αριθμ. 3/2022 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου: «Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού 2020-Διαχειριστικός έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές». (Εισηγητής: Θ. Λιάλιος)

28. Αποστολή της υπ’αριθμ. 4/2022 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου: «Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, απολογισμού 2021». (Εισηγητής: Θ. Λιάλιος)

29. Αποστολή της υπ. αριθμ. 5/2022 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022. (Εισηγητής: Θ. Λιάλιος)

30. Αποστολή της υπ. αριθμ. 6/2022 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου περί Έγκριση Πίνακα 5Γ΄ (στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2022). (Εισηγητής: Θ. Λιάλιος)

31. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

32. Κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων, μηχανημάτων έργων και τεχνολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγρινίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023. (Εισηγήτρια: Μ. Μπαφατάκη)

33. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης : 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5474/23.12.2021 (ΑΔΑ: 943θ4653ΠΓ-9Ν3), και υποβολής πρότασης με τίτλο πράξης «Αγροτική Οδοποιία περιοχής «Λαγκαδιά» Δήμου Αγρινίου». (Εισηγήτρια: Θ. Τσιλιγιάννη)

34. Υποβολή πρότασης Δέσμευση για ένταξη έργου «Αγροτική Οδοποιία περιοχής «Λαγκαδιά» Δήμου Αγρινίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγήτρια: Θ. Τσιλιγιάννη)

35. Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδούς, πάρκα, πλατείες, νησίδες, χώρους δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών & άλλων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγήτρια: Β. Χατζηαγάπη)

36. Έγκριση και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου”». (Εισηγητής: Ε. Τσούνης

 


AgrinioStories