2 Ιουλίου 2022

473 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης

Πλήρωση τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ των ΘΕΣΕΩΝ